13 cơ quan đối mặt “án kỷ luật” vì không báo cáo kết quả giám sát tài chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu không gửi báo cáo về Bộ Tài chính. Hình thức kỷ luật có thể là khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm hoặc cách chức.